BOATENGO KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel “Site Kullanım Şartları”nı dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) https://www.boatengo.com.tr adresindeki BOATENGO YATÇILIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Boatengo” veya “Şirket”) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kiracı”) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.  

Hizmetler, Tekne Sahipleri’nin Tekne’leri ve/veya Boatengo deneyimleri için ilanlar oluşturduğu ve Kiracılar’ın tekneler hakkında bilgi edinip rezervasyon yaptıkları bir online platformdur. Hizmet Sağlayıcı’nın tekne sahipleri ve kiracılar arasında düzenlenen herhangi bir sözleşmeye taraf olmadığını ve Hizmet Sağlayıcı’nın charter firması, tekne broker’ı, acente ya da sigorta şirketi olmadığını anlar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın, tekne sahipleri, kiracılar ve bu sitenin hiçbir kullanıcısın veya hizmetler ve teknelerin hal ve hareketleri üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmadığını ve bu bağlamda herhangi bir yükümlülük altında olmadığını kabul ve beyan edersiniz. 

1. TANIMLAR 

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir: 

"Ön Ödeme" Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır). "Kalan Ödeme" Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Zaman aşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder. 

"Sözleşme" https://www.boatengo.com/kullanim-sartları-sozlesmesi adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. 

"Tekne" Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder. "Tekne Teslim Tutanağı" Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne elektronik ortamda ulaştırılan (ya da Site veya başka bir yolla ulaşmasına imkan verilen), seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Kiracı tarafından imzalanması gereken, Tekne’nin Kiracı’ya teslim edildiğini ve Kiracı’nın Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan (Tekne Sahibi’nin) diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder. 

"Tedarikçi” ya da “Tekne Sahibi" bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan veya Boatengo Deneyimler’i sağlayan ve İlan’larını bir Kiracı tarafından Rezervasyon ya pılması amacıyla Site’de paylaşan Üye’yi ifade eder. 

"Rezervasyon" bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Boatengo Deneyimi ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder. 

"Rezervasyon Onayı" bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder. 

"Rezervasyon Talebi" Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder. "İş Günü" Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder. 

"İptal ve Değişiklik Seçeneği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"İptal ve Değişiklik Şartları" bu sözleşmenin Bölüm – 7 isimli kısmında tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder. 

"Giriş" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği anı ifade eder. 

"Çıkış" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder. 

"Giriş Tarihi" Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği günü ifade eder. 

"Çıkış Tarihi" Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği günü ifade eder. 

"İçerik" Üye İçeriği ve Boatengo İçeriği toplamını ifade eder. 

"Harici Hesap" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. 

"Ücretsiz İptal Süresi" Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, (aksi belirtilmedikçe) en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder. 

"Tam Rezervasyon Bedeli" bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilecek hizmetler karşılığında Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu tekne Rezervasyon Bedeli ile Ekstra Hizmetlerin Bedeli’nin toplamını ifade eder. 

"Rezervasyon Bedeli" Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir. 

"Ekstra Hizmetlerin Bedeli" yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder. "İlan" bir Tekne Sahibi tarafından (i) Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de (ii) Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, Boatengo Deneyimler’e dair ilanları ifade eder. 

"Boatengo Deneyimi" ya da "Deneyim" Tekne Sahipleri tarafından sunulacak, Site üzerinden satın almaya konu olacak, işbu Şartlar altındaki Tekne kiralamasıyla ilgili koşullara tabi olacak ve de her halükarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine göre vereceği onayı olmaksızın İlan’a konu edilemeyecek her türlü deneyimle ilgili hizmetleri (bunlara her halükarda her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, su sporları, turlar, geziler vs. dahildir) ifade eder. 

"Zamanaşımı Tarihi" “İptal ve Değişiklik Politikası” başlıklı 7.bölümde açıklandığı üzere, farklı İptal ve Değişiklik Seçenekleri’ne göre (Giriş Tarihi baz alınarak hesaplanacak) değişiklik gösteren tarihi ifade eder. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarih sonrasında Kiracı tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Kiracı’ya iade edilmez. 

"Üye" Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına bir Üye, Kiracı ya da Tekne Sahibi (ya da farklı kira ilişkileri çerçevesinde hem Kiracı hem de Tekne Sahibi) olabilir. 

"Üye İçeriği" Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder. 

"Opsiyon" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak Kiracı'ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına kiralamaz. "Özel Teklif" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak, İlan'da yer alan fiyatı, tarihi ve/veya diğer detayları değiştirmesi ve bu revize teklifi sadece ilgili Kiracı'nın görebileceği şekilde göndermesi anlamına gelmektedir. 

"Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı" ya da "ÖHS" ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.

"Kiralama Süresi" onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder. 

"Kiracı" Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne veya Deneyim için Rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş bir Üye’yi ifade eder. "Hizmet Sağlayıcı" Yeşilköy Mahallesi Demiryolu Caddesi No:7A Bakırköy/ İstanbul / Türkiye adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Mersis numarası 178150567600001 olan Boatengo Yatçılık ve Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder. 

"Hizmetler" tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren online platform da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder. 

"Hizmet Bedeli" Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Deneyim’in Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu meblağı tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir. 

"Hizmet Sağlayıcı İçeriği" ya da "Boatengo İçeriği" Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder. "SPS" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. 

"SPS İçeriği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. 

"Şartlar & Koşullar" ya da "Şartlar" bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder. "Biz" ya da "biz" Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder. 

"KDV" katma değer vergisini ifade eder. 

"Boatengo" tescilli bir marka olan Boatengo’yu ifade eder. 

"Boatengo Hesabı" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "İnternet Sitesi" ya da "Site" Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.boatengo.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder. 

"Siz" ya da "siz" yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Kiracılar’ı ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder. 2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 

Boatengo, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Deneyimler’i sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Deneyimler’i satın almayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren bir platform sağlar. 

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu https://www.boatengo.com/kullanim-sartları-sozlesmesi adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı Şart & Koşullar’ın yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz. Hizmet Sağlayıcı sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ait herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulması halinde, Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. 

Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracılar’ın, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve gerekmesi halinde Kiracılar’dan Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar. 

Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz. 

Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. 

Hizmet Sağlayıcı’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın (i) Kiracılar’ın davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir. 

Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur. 

Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece "Madde(ler)" / "Bölüm(ler)" bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. "Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Boatengo Tedarikçi Sözleşmesi’ni (“Tedarikçi Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Tedarikçi Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Hizmet Sağlayıcı’dan söz konusu Tedarikçi Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Tedarikçi Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Tedarikçi Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne Tedarikçi Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Tedarikçi Sözleşmesi versiyonu

Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Tedarikçi Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Tedarikçi Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Tedarikçi Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır. 

3. ÜYELİK 

Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Boatengo Hesabı”) oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir “Harici Hesap” olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza (“SPS”), aşağıda anlatıldığı gibi, Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz. 

Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Boatengo Hesabı’nızı Harici Hesaplar’ınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplar’ınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın ve de Hizmet Sağlayıcı’yı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe (“SPS İçeriği”), Site’de Boatengo Hesabı’nız ve Boatengo Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz. Bu Şartlar & Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği takdirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Boatengo Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Bu Şartlar’ı kabul ederek, bir Harici Hesap’ın ya da ilişkili hizmetin kullanılamaz hale gelmesi ya da SPS’in Hizmet Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurması halinde bile, SPS İçeriği’nin Site’de yayınlanmaya devam edilmesine dair Hizmet Sağlayıcı'ya gayrikabili rücu bir onay vermektesiniz. Herhangi bir anda Site’nin “Hesabım” bölümüne erişerek Boatengo Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da herhangi bir mevzuat hükmünün veya üçüncü kişi hakkının ihlal edilip edilmediğine dair kontrol de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmayacak olup Hizmet Sağlayıcı (Boatengo Hesabı’nda, Boatengo Hesabı profil sayfanızda ya da Site’de herhangi bir şekilde yayınlansa dahi) herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir. Üye, SPS İçeriği nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. 

Boatengo Hesabı’nız ve Boatengo Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda açıklandığı şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin ve Boatengo Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilerin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Site aracılığıyla herhangi bir Rezervasyon yapma ya da İlan verme ya da kiralama ya da başkaca hizmet satın alma işlemi yapamaz. Hizmet Sağlayıcı izin vermediği sürece biri Tekne Sahipler’i diğeri Kiracılar için hazırlanmış olan Boatengo Hesaplar’ı olmak üzere ikiden (2) fazla aktif Boatengo Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz. 

Hizmet Sağlayıcı, (i) İkiden (2) fazla Boatengo Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Boatengo Hesapları’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmını inceleyiniz. 

Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve Boatengo Hesabı’nız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm

sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) Boatengo Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, Boatengo Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğinizi Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. 

4. İLAN 

İlan Oluşturma 

Tekne Sahibi statüsündeki bir Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üyeler ilanı verilecek ve (Tekne Sahibi’ne ait olan ya da Tekne Sahibi’nin kullanımı için yetkilendirilmiş olduğu) Tekne ve/veya Boatengo Deneyimi hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar ve parasal koşullar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmak zorundadır. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı kendi serbest takdirine göre onaylamalıdır, Hizmet Sağlayıcı’nın onaylamadığı İlan’lar Site üzerinde yayınlanmaz. 

Tekne Sahibi olarak yayınladığınız tüm İlanlar’dan ve söz konusu İlanlar’ın tüm içeriklerinin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda Tekne’nin Rezervasyon’unun ya da bir Kiracı tarafından kullanımının (i) herhangi bir üçüncü taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmayı ihlal etmeyeceğinden, (ii) (a) tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunu, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar. 

Üye, bir Tekne için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahibi olduğunu veya Tekne’nin kiralama hakkını elinde bulundurduğunu kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kiralanmasına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar. 

Üye, bir Deneyim için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili hizmeti sağlamak için yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar. 

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara aşağıdakileri taahhüt eder, beyan eder ve üstlenir: 

Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda hukuka uygun şekilde yetkilendirilmiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin koşulsuz bir hak elde etmiştir. 

Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Deneyim’in sağlanması için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortaların Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yine bu süre zarfında tüm yasal sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 

Tekne Sahibi tarafından Site’ye yüklenen Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imaj, Site’de Kiracı tarafından kiralanan Tekne’ye veya satın alınan Deneyim’e aittir ve Tekne veya Deneyim ile ilgili verilen tüm bilgiler doğru ve gerçektir.

Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır. 

(i) Hizmetler süresince, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü kapsayacak, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır. 

Tekne Sahibi, İlan’ın Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek bir yasa ya da idari düzenleme ihlaline sebep olmayacaktır. 

Kendisine ya da herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süresi’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek (i) hiçbir iddia bulunmamaktadır, (ii) hiçbir takibat veya soruşturma yapılmamaktadır veya yürütülmemektedir ve de (iii) hiçbir dava ya da icra takibi bulunmamaktadır. 

Tekne Sahibi Kiracılar’a hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyecektir. 

İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Kiracı ya da Kiracılar’a karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Kiracılar da Tekne Sahibi’nden talep edebilir. 

İlan İçeriği 

Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne, Deneyim ve İlanlarınızdan ve İlanlar’ınızın tüm içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üyeler Tekne’nizi, veya Deneyim’inizi İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir. 

Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İlanlar’ınıza, Deneyimler’inize ve Tekneler’inize dair Üye İçeriği’nin Site’de yayınlanmasına ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Söz konusu izin ve kullanım hakkı, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için, Hizmet Sağlayıcı uygun bulduğu takdirde, bu İçerik ve Üyeler tarafından verilmiş tüm diğer bilgilerin, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz. 

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve de Hizmet Sağlayıcı’nın (i) isim soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi Tekne Sahibi’nin kimliğini ifşa ettiğine inandığı tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (ii) Tekne Sahibi tarafından yapılan ve yasa dışı olduğunu düşündüğü / tahmin ettiği tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğine inandığı yüklemeler ve sair Üye İçeriği de dahil olmak üzere dilediği tüm içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan eder. 

Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir. 

Her bir Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir başarı, kazanç ya da gelir vaadinde bulunmadığını peşinen kabul ederler. Bu çerçevede, Hizmet Sağlayıcı, hiçbir Tekne Sahibi’ne Site’de İlan vermesi halinde kiralama ilişkilerine gireceği ya da müşteriler / kiracılar bulacağı ya da para kazanacağı ya da gelir elde edeceği konusunda herhangi bir beyan ya da taahhüt vermemektedir.

İlan Arama 

Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Kiracılar’ın Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu çerçevede herhangi bir İlan’la ilgili tüm sorumluluk ilgili İlan’ı oluşturan Tekne Sahibi’ne ait olup, Hizmet Sağlayıcı, İlanlar’da yer alan herhangi bir ifadenin veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda Üyeler’e herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. 

Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve Opsiyon 

Tekne Sahipleri Tekneleri’nin ve Deneyimler’inin müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, yaklaşan rezervasyonları yönetmek, Rezervasyon Talebi almak, Özel Teklif vererek revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, ödeme almak üzere Opsiyon vermek, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak (başka bir ifade ile Bu Şartlar & Koşullar’ın izin verdiği ölçüde) serbesttir. 

Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Kiracı arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya ve Üyeler’e karşı her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi veya değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın tek yükümlülüğü, İlan’da belirtilen Tekne’nin kiralanması amacıyla Kiracı ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyeler’in bir araya gelmesi konusunda simsarlık etmektir. Herhangi bir Kiracı ve Tekne Sahibi’nin Tekne Sahibi’nin oluşturduğu İlan’daki Tekne’nin veya Deneyim’in rezerve edilmesi konusuna anlaşması halinde, taraflar arasında işbu Şartlar & Koşullar çerçevesinde bir mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Söz konusu MSS ilgili Kiracı ve ilgili Tekne Sahibi arasında kurulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS’nin tarafı olmayacaktır. 

5. REZERVASYON 

Rezervasyon 

Site üzerinden bir Kiracı, Site’de yayınlanan belirli bir İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yapar yapmaz Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj veya bildirim yolu ile ya da Site üzerinden (kendi takdirine bağlı olarak bu yollardan biri ya da birçoğu ile) bilgilendirir. 

Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir. 

Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Kiracı’ya iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir (bu ihtimaller, Sözleşme’nin Bölüm – 6 isimli kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır). 

Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla tamamlanır ve Kiracı ile Tekne Sahibi arasında (Kiracı’nın teklifi, Tekne Sahibi’nin de onayı olduğu için) MSS kurulur (Tekne Sahibi’nin MSS’nin yazılı ve mevzuata

uygun olarak yapılmasıyla ilgili yükümlülükleri saklıdır.). Rezervasyon Talebi’nin onaylanması hukuken, Kiracı’nın ilettiği icabın kabul edilmesi niteliğindedir. Bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı sizi ve Kiracı’yı e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla ya da Site üzerinden bilgilendirecektir. 

Tekne Sahibi, Üye’ye, Üye’nin talep edip etmemesinden bağımsız olarak, ödeme öncesinde Opsiyon verebilir. Bu özel durumda başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz ve ödemenin yapılması ile MSSTekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulmuş olur. Opsiyon’un ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler. 

Tekne Sahibi ve Kiracı, dilerlerse MSS’yi yazılı şekilde tekrar onaylayabilirler (mevzuat uyarınca sözleşme imzalanması gerekli ise Tekne Sahibi MSS’nin imzalanmasını sağlamakla yükümlüdür). Hizmet Sağlayıcı MSS’ye veya Hizmet Sağlayıcı ve Kiracı arasında imzalanacak herhangi bir sözleşmeye taraf değildir ve bu sözleşmelerin şart ve koşullarıyla bağlı olmaz. Hizmet Sağlayıcı yalnızca MSS’nin kurulması için Kiracı ve Tekne Sahibi arasında simsarlık eden bir aracı olarak hareket eder. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında imzalanabilecek anlaşmalar da dahil olmak üzere diğer anlaşmaların herhangi bir hükmü ile çelişiyorsa, bu Sözleşme’de yer alan hüküm esas alınacaktır. 

Kiracı statüsünde bir Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının sizin için bağlayıcı olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Tekne Sahibi olarak Site’de ya da başkaca mecralarda sizinle ilgili geçmiş müşteri deneyimleri, müşteri değerlendirmeleri ve sair bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından yayınlanabileceğini kabul edersiniz. 

6. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER 

Tam Rezervasyon Bedeli 

Kiracı, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini veya Deneyim’ini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibi’nin Site’deki ilgili İlan’ında gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve son ödeme tarihlerini geçirmemekle yükümlü olduğunu açıkça kabul eder. 

Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur. Bir Kiracı’nın Tekne Sahibi’nin Tekne’si ya da Deneyim’ine yönelik bir Rezervasyon talep ettiğinde Tekne Sahibi’nin söz konusu Rezervasyon için daha önceden belirlenmiş olan Tam Rezervasyon Bedeli ve bileşenlerini yukarı yönlü olarak değiştiremeyeceğini her bir Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a peşinen, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası minimum kiralama süresinin altına yapılan Rezervasyonlar’dır. Bu özel durumda, Rezervasyon Bedeli minimum kiralama süresi Rezervasyon Bedeli’ni aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Bedeli artırılabilir. 

Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (kendisi ya da Tekne Sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın Rezervasyon’u iptal etme hakkı saklıdır.

Tekne Sahibi'nin Kalan Ödeme'nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır: Kalan Ödeme, Site üzerinden Zamanaşımı Tarihi'ne kadar veya Giriş'te doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edebilir. Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz). 

Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zaman Aşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve Tekne Sahibi Kalan Ödeme’yi Zaman Aşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir (Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da sistem tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir. 

Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Kiracı’nın kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Kiracı’ya iade edilir. 

Bu Şartlar & Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır. 

Ücretsiz İptal Süresi 

Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’ya Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır. 

Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer. 

Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde Kiracı’nın onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmesi halinde, eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Kiracı ödeme yöntemi olarak: 

∙ Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır. 

∙ Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. 

Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Kiracı (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, Rezervasyon’un geri çekilmesi de dahil olmak üzere) Rezervasyon’u ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa: 

∙ Kiracı’nın ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar. 

∙ Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir. ∙ Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir. 

Hizmet Bedeli 

Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı takdirde (başka bir ifade ile Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Kiracı’nın ödeme

yapması durumunda), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir. 

Hizmet Bedeli, Boatengo tarafından, Site’de yayınlanan her bir Tekne ya da Deneyim için alınan Rezervasyon’da oluşan Rezervasyon Bedeli’ne istinaden Tekne Sahibi’ne yapılan ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. 

Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder. 

Ödemeler 

Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kiracılar’dan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğuna tabi olacak şekilde ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Çıkış Tarihi’nden en geç 5 iş günü sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir. 

Hizmet Sağlayıcı, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Kiracı’ya vermeye başlamasından önce, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olan Tedarikçi Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir. 

Tekne Sahibi Giriş Tarihi’nde Tekne Teslim Tutanağı’nı Kiracı’ya imzalatmak zorundadır. Tekne Sahibi tarafından, Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası ya da okunabilir bir görüntüsü derhal mesaj ya da e-posta ile Hizmet Sağlayıcı’ya iletilir ve de aslı da Çıkış Tarihi’nden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya ulaştırılır. 

Kiracı olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Kiracılar, her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, İptal ve Değişiklik Koşulları dahil) tüm şartlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen istisnai durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (Hizmet Sağlayıcı tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak aksi yönde bir karar almadığı sürece) yapılmış olan ödemelerden Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Kiracı’ya iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’nda böyle bir yükümlülük açık bir şekilde öngörüldü ise mevcut olacaktır. 

Giriş Tarihi’nde, Tekne Sahibi tarafından, Tekne Kiracı’ya teslim edilir veya Deneyim’e ilişkin hizmetler verilmeye başlanır. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 (Yedi) gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Kiracı’ya yollaması gerekmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak üzerinde mutabık kalınan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz/charge back riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak kendisine yapılan ödemelerin faturasının görüntüsünü e-posta veya mesaj yoluyla hemen ve bir kopyasını posta yoluyla 5 (Beş) gün içinde Hizmet Sağlayıcı’ya göndermelidir: (i) Rezervasyon’un Kiracı tarafından iptal edilmesi veya Kiracı’nın Giriş Tarihi’nde hizmeti almaması durumunda, (ii) Kiracı’nın Tekne, Deneyim, Tekne Sahibi ya da hizmet ilişkisiyle ilgili herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası olması, herhangi bir ihtarname göndermesi, icra takibi başlatması ya da dava açması durumunda. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi faturanın kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya yukarıdaki şartlarda iletmezse, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve kendisine

Kiracı tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte Hizmet Sağlayıcı’ya olası bir ters ibraz/charge back talebinin karşılanabilmesi için iade eder. 

Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Kiracılar’a sağlanan herhangi başka bir fayda Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür. Bu çerçevede, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %10 (yüzde on) indirim yapmaya karar vermesi halinde, söz konusu %10 (yüzde on) tutarındaki indirimin ne kadarlık bir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanacağına ve ne kadarlık bir kısmının da Rezervasyon Bedeli’nden karşılanacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Hizmet Sağlayıcı bu çerçevede indirimin hiçbir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanmamasına da karar verebilir. Her halükarda, Tekne Sahibi’nin herhangi bir Rezervasyon Talebi’ni kabul etmeme hakkı saklıdır. 

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını, Tekne Sahibi’nin veya çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüde düşmesi veya bu Şartlar & Koşullar’ın herhangi birinin ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kaldığı herhangi bir kayıp, hasar veya yükümlülüğe (cezai veya hukuki) ilişkin, yasal masraflar da dahil olmak üzere, tüm eylemlere, taleplere, maliyetlere, harcamalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder. 

Ödeme Konusunda Yetkilendirme 

Transfer Sözleşme’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Hizmet Sağlayıcı’nın ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir. 

Hizmet Sağlayıcı’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (yani Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da ÖHS) Hizmet Sağlayıcı'ya ödeme yapmasıyla ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur. 

Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin kullanılması halinde, üçüncü kişi ÖHS’lerin Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, üçüncü kişi ÖHS’ler ilgili ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup Tekne Sahibi, üçüncü kişi ÖHS’lerden bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder. 

Para Birimi 

Para birimi konusunda işbu Sözleşme'de aşağıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir: 

"Rezervasyon Para Birimi" Kiracı’nın bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Kiracı bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHS'nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir. 

"Baz Para Birimi" Tekne Sahibi’nin bir Tekne veya Deneyim ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve Tekne’nin konumuna göre belirli bir sayıda para birimini Baz Para Birimi olarak sunar. İlan Para Birimi ve Rezervasyon Para Birimi ile Baz Para Birimi’nin farklı olması durumunda, Rezervasyon Bedeli o anki kurdan diğerlerine çevrilir (hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirler). Ekstra Hizmetlerin Bedeli her zaman Baz Para Birimi cinsinden ödenir. Ön Ödeme ile Kalan Ödeme’nin farklı anlarda alınması durumunda Kalan Ödeme Baz Para Birimi olarak hesaplanır ve/veya tutulur ve ödemenin elden yapılmadığı durumlarda, ödeme anında o anki kurdan Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Ödemenin elden yapıldığı durumlarda ödeme Baz Para Birimi cinsinden yapılır. Ancak Tekne Sahibi kabul ederse başka bir para birimi ile de elden ödeme yapılabilir, bu durumda Kiracı ve Tekne Sahibi’nin anlaştığı kur uygulanır (eğer hangi kur

üzerinde anlaşıldığı konusunda ihtilaf var ise, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre belirteceği kur hem Kiracı hem de Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olacaktır). 

"İlan Para Birimi" Kiracı tarafından kendisine sunulan alternatifler arasından seçilen ve arama panelinde listelenen Tekneler’in veya Deneyimler’in Rezervasyon Bedelleri’nin gösterildiği para birimidir. Tekne Sahibi tarafından Baz Para Birimi cinsinden belirlenen Rezervasyon Bedeli arama panelinde ve İlan sayfasında o anki kurdan İlan Para Birimi’ne çevrilir. 

"Avro" Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirleyecektir. 

Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. Tekne’nin Rezervasyon Bedeli’nin Site’de tutulduğu Baz Para Birimi, Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, Baz Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. 

Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Birimi seçeneklerini (i) herhangi bir İlan için genel olarak, ya da (ii) İlan’ı yayınlayan/görüntüleyen Tekne Sahibi’ne ve Kiracı’ya dair özeliklere göre özel olarak, ya da (iii) tamamen kendi serbest takdirine göre sınırlayabileceğini peşinen kabul eder. Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para Birimi’nin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olmasından sorumlu olup, herhangi bir Tekne ya da Deneyim için seçtiği Baz Para Birimi ilgili ülke mevzuatına aykırı ise, bu aykırılıktan doğabilecek tüm süreçlerle muhatap olacak, Hizmet Sağlayıcı’yı doğabilecek her türlü zarardan ari/ber’i kılacak ve de hem Kiracı’nın hem de Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. 

Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

Üyeler herhangi bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon Bedeli’ni İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan İlan Para Birimi alternatiflerinden herhangi biri cinsiden görüntüleyebilir. 

Yuvarlama 

Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Tekne Sahipleri’ne ve Kiracılar’a yapılacak veya Tekne Sahipleri’nden ve Kiracılar’dan alınacak ödemeleri en yakın tam sayıya (en yakın tam TL, Avro veya desteklenen diğer para birimine) aşağı veya yukarı yuvarlayabilir.  

7. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI 

Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlan’a ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır. 

Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece Rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Tekne’nin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Kiracı tarafından ödenir. Tekne Sahibi’nin yapacağı Rezervasyon Onayı sonrasında, Rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani Ücretsiz İptal Süresi içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.

Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtmese bile yeni bir İptal ve Değişiklik Seçeneği’ni Tekne Sahipleri’ne sunabilir. Yeni İptal ve Değişiklik Seçeneği’nin geçerli ve bağlayıcı olması için Site’de yayınlanması yeterlidir. 

Tarih, Tekne, Deneyim ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da Deneyim için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir. 

Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, Tekne’yi teslim etmezseniz veya Deneyim’e ilişkin hizmetleri vermezseniz, Rezervasyon’u iptal etmiş sayılırsınız ve: (i) Hizmet Sağlayıcı İlan’ınızda bir Rezervasyon’u iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak da dahil olmak üzere size ve İlan’ınıza yönelik bazı yaptırımlar uygulayabileceğini, (ii) iptal ettiğiniz Rezervasyon’daki tarihler için takviminizi kapatmak zorunda olacağınızı ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın bu tarihleri bloke edeceğini, (iii) ödenmiş olan Ön Ödeme, Kalan Ödeme, Rezevasyon Bedeli ve sair tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağınızı, (iv) MSS’yi ihlal ettiğiniz için Kiracı’nın MSS’den ve kanundan doğan her türlü hakkını kullanabileceğini, (v), Kiracı’nın Site üzerinden sizinle ilgili değerlendirmesini yayınlama hakkının doğacağını ve bu durumun genel puanınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini kabul edersiniz. 

Hizmet Sağlayıcı dilerse, söz konusu iptal edilmiş Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli’ni ilgili Tekne Sahibi’nden (i) Tekne Sahibi’nin alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir (takas ve/veya mahsup edilir) (Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon(lar)’a uygulanan Hizmet Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.), veya (ii) kendisine derhal ve nakden ödenmesini talep edebilir. 

Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur. 

Eğer Kiracı Rezervasyon’u iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde hazır bulunmazsa, Hizmet Sağlayıcı Kiracı’ya hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır. 

Şüpheye mahal vermemek adına, Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz. 

Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya geç teslimatı veya Deneyim’e ilişkin hizmetlerin geç verilmeye başlaması durumunda, Tekne Sahibi ve Kiracı sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Kiracı Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Dört (4) saati aşan gecikmelerde Kiracı Rezevasyon’u iptal etme hakkına ve Site üzerinden yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, Hizmet Sağlayıcı dilerse, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. 

Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Kiracı’nın herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Kiracı’nın Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir (Tekne Sahibi, Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya göndereceği fotoğrafların ve Kiracı’ya ait sair belgelerin ve kayıtların kendisi (Tekne Sahibi) açısından bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder). Kiracı, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Kiracı’ya tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Site üzerinden yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Kiracı’ya iade

edilir. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sahibi dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. 

Kiracı’nın tecrübesi Bareboat/Çıplak Gemi kiralama için yeterli değil ise Tekne Sahibi kaptan ile kiralama konusunda talepte bulunabilir. Boatengo ile görüşüldükten sonra alınacak karar neticesinde, kaptan ücreti Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne ödenecektir. 

Şüpheye mahal vermemek adına, Site üzerinden yapılmış ve Tekne Sahibi’ne ödenmiş tutarların işbu Şartlar uyarınca iadesi için önce söz konusu tutarların Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenmesi gerekmektedir. 

8. GİZLİLİK 

Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır: 

∙ Site’mizin Üyeleri; 

∙ Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipleri ve Kiracılar; 

∙ Bizimle iş yapan kişiler 

∙ Internet Sitesi’nin kullanıcıları 

∙ Sizin hakkınızda topladığımız bilgi 

Bir Tekne Sahibi, Kiracı ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız. 

Bu bilgileri şu şekilde kullanırız: 

Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır. 

Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır. 

Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler. 

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız. 

Çerez Kullanımı ve Güvenlik 

Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır. 

Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır: 

∙ Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak 

∙ Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için) 

∙ Kişisel tercihlerinizi depolamak

∙ Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak 

∙ Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek 

İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz. 

www.boatengo.com aracılığı ile alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgileriniz hem online hem de offline durumundayken koruma altındadır. Üyelik ve rezervasyon işlemleri gerçekleştirirken verilen bilgiler SSL güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Müşteri bilgileriniz üçüncü şahıslarca görülmesi mümkün olmayıp, üçüncü kişilerim müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu güvenliğin sağlanması amacı ile üyelik işlemleri sırasında 256 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu, kırılması mümkün olmayan bir şifreleme sistem olup, uluslararası bir standarttır. www.boatengo.com üzerinden işlem yaparken kullanmış olduğunuz bilgileriniz ve işlemlerinize ait tüm bilgilerde şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat dahilinde kullanılabilir. Üçüncü kişilere gösterilmez, devredilmez; sadece ilgili bankanıza iletilir. 

9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET 

Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Boatengo Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır. 

Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 9’u ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Hizmet Sağlayıcı’ya yüz bin Türk Lirası’nı ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız. 

10. DIŞ BAĞLANTILAR 

Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcı söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Hizmet Sağlayıcı tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Hizmet Sağlayıcı, Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf niteliğindeki siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez. 

11. REKLAM VERENLER

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Site’de ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapan reklam verenler ile iletişime geçebilir ya da bunların tanıtımlarına ve/veya kampanyalarına katılabilirsiniz. (Bu ürün ve hizmetlerin teslimat ve ödemesi de dahil olmak üzere) bu tür bir iletişim ya da katılıma ilişkin herhangi şart, koşul, beyan ve taahhütlerin yalnızca siz ve reklam veren arasında olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın bu tür bir iletişim, katılım veya ilgili parasal işlemlerden doğan herhangi bir yükümlülük, zorunluluk ya da sorumluluğu yoktur. 

12. İZLENME 

Hizmet Sağlayıcı ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Hizmet Sağlacı’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır. 

13. KULLANICI DAVRANIŞLARI 

Kiracı ve Tekne Sahibi şunları kabul, beyan ve taahhüt eder: 

∙ Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını; 

∙ Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını; ∙ Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını; 

∙ Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını; 

∙ Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını; 

∙ Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Kiracı’nın bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini; ∙ Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını; ∙ Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını. 

14. ASKIYA ALINMA, FESİH VE DONDURULMA 

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz. 

Üyeler Boatengo Hesap’larını diledikleri zaman dondurabilir. Bu durumda, Üye Site’nin dondurma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal

edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen dondurma işlemi Kiralama Süresi ve tüm ilgili sonuçlarının bitmesi ve buna ek olarak tüm ilgili yükümlülüklerin ortadan kalkması üzerine gerçekleşecektir. Üyeliğin dondurulması, geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyonlar’ın silinmesine ya da hesabın dondurulma tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyonlar ve Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (sınırlama niteliğinde olmamak kaydıyla, Kiracı’nın ve Tekne Sahibi’nin tazmin yükümlülüğüne dair tüm maddeler, fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili hükümler, ve ayrıca, madde 15 – “Çeşitli Uyarılar”, madde 16 – “Sınırlı Mesuliyet”, madde 21 – “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme” bunlara dahildir) hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Boatengo Hesabı’nın silinmesine izin verilmez. 

Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Hizmet Sağlayıcı dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir. 

15. ÇEŞİTLİ UYARILAR 

Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş ya da referans taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş ve/veya referans taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. 

Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin satılabilirliği ya da herhangi bir gelirin elde edilebilirliği, herhangi bir hizmetin ya da ürünün herhangi bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir iş ya da işlemin hukuka uygunluğu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği konusunda herhangi bir Kullanıcı, Üye ya da sair kişiye herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, İlanlar, Deneyimler ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin Üyeler’e ya da sair kişilere hiçbir taahhüt vermez. 

Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Deneyimler’in, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır. 

Tekne Sahipleri ve Kiracılar da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ve Üyeler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz. 

Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi veya Deneyim’i gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz. 

Max 3kg kadar evcil hayvan bulundurulması tamamen Tekne Sahibinin insiyatifinde olup, Kiracı tarafından önceden Tekne Sahibine bilgi verilerek onay alınması zorunludur. 

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Kiracılar’dan ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu vergi, bedel ya da cezalara ilişkin herhangi bir yükümlülük altında değildir. Her bir Üye, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle (ki bunlara

– herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın – herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü zararını tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. 

16. SINIRLI MESULİYET 

HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR. 

HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 

HİZMET SAĞLAYICI HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR SİTE KULLANICISI, ÜYE YA DA BAŞKACA KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 

HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN TEKNE SAHİBİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR. 

TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR. 

17. TAZMİNAT 

(a) Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, (b) Üye İçeriği’niz (c) (i) herhangi bir Üye ile etkileşim, (ii) bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u (iii) İlan oluşturulması (iv) bir Tekne’nin kullanım ya da durumu sonucunda ortaya çıkabilecek, bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u sonucu oluşan yaralanma, kayıp ya da hasarlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, (yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Hizmet Sağlayıcı ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini acentelerini, temsilcilerini sorumlu tutmayacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu kabul edersiniz. 

18. DUYURULAR 

Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin

iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. 

19. MÜCBİR SEBEPLER 

Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır. 

Bir Kiracı’nın mücbir sebepten dolayı denize açılamaması durumu ile ilgili olarak, Tekne Sahibi Kiracılar’a genel bir kural olarak şu 3 opsiyondan birini sunar: (i) Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir, (ii) Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir, (iii) Kiracı’nın seçimine göre Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir veya Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir. Yukarıdaki (ii) ve (iii) numaralı opsiyonlar çerçevesinde Rezervaryon’un ileri bir tarihe ertelenmesi şu şekilde olacaktır: Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Kiracı tarafından seçilecektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk Rezervasyon uyarınca Tekne’nin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, Rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Eğer Tekne Sahibi kendi “hesap sayfasında” bu opsiyonlardan birini özel olarak seçmezse, “(iii)” numaralı opsiyon otomatik olarak seçilmiş sayılacaktır. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın tekdirine bağlıdır. Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde/bedellerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk Rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Kiracı tarafından karşılanacaktır. 

Söz konusu mücbir sebep, Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ilk Rezervasyon’a ait ödemeler ikinci Rezervasyona ait Rezervasyon Bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse Kiracı Tarafından iptal edilen Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Kiracı’ya derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. 

20. CAYMA HAKKI VE FESİH 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara

bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. 

Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmet de “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin bir hizmet olduğu için Üyeler’in Site aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili (bunlara – kısıtlama niteliğinde olmaksızın – her türlü Deneyim ve Tekne kiralama dahildir) cayma hakkı bulunmamaktadır. 

21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ. 

İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu sadece bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup, bu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki ya da farklılık olması halinde Türkçe versiyon uygulanacaktır.